Ofideute

 1. Què és Ofideute?
 2. Què és l'assessorament hipotecari?
 3. Qui pot ser usuari d'Ofideute?
 4. Com ajuda la intermediació d'Ofideute?
 5. Condicions i limitacions de l'assessorament i la intermediació
 6. Què es pot fer davant els problemes d'impagament?
 7. Documentació que cal presentar
 8. Adreceu-vos a Ofideute
 9. Mapa de les oficines d'Ofideute

 

 1. Què és Ofideute? 

És un servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal.

 1. Què és l'assessorament hipotecari?

És la informació i orientació jurídica que es dóna a les persones usuàries del servei sobre els compromisos subscrits en els seus préstecs o crèdits hipotecaris, les possibilitats de negociació i els ajuts de l’Administració. Es respon als dubtes en l'àmbit hipotecari, la qual cosa permet als usuaris tenir un coneixement exacte de la seva situació, una visió de les possibilitats de solució i de les despeses que comporta cada opció. A més, si és pertinent, s'informa a les famílies de les conseqüències de l’impagament i de les responsabilitats davant d'un possible inici de procediment judicial d'execució hipotecària.

 1. Qui pot ser usuari d'Ofideute?
 • Famílies propietàries d'un únic habitatge, que no poden atendre les quotes del préstec o preveuen que no les podran fer efectives en el futur.
 • Famílies que, per l'impagament de préstecs amb garantia immobiliària, estan en risc de perdre l’habitatge i no tenen altres propietats d'immobles.
 • Persones avaladores de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu d'impagament, estan en risc de perdre l’habitatge.

En tots els casos, les famílies prèviament a la visita concertada amb Ofideute, s'han d'adreçar a la seva oficina bancària perquè demani l'adaptació de les condicions  del crèdit a l'actual capacitat de pagament, mitjançant els instruments que l'entitat consideri oportuns.

 1. Com ajuda la intermediació d’Ofideute?

Ofereix a les famílies un canal de comunicació amb l'entitat financera per  renegociar les condicions dels préstecs. La intermediació hipotecària és una via alternativa i eficient abans de l'inici d'altres vies de recuperació del deute.

Ofideute lliura la proposta acordada a l’interlocutor/a de l'entitat financera per a la seva valoració i fa un seguiment de la resposta i les possibles contraofertes. Ofideute finalitza la seva actuació quan obté la resolució definitiva de l'entitat.

La proposta d’Ofideute no té caràcter preceptiu ni vinculant. Les entitats financeres no hi queden obligades i podrien decidir iniciar la via judicial o notarial per a la reclamació del deute, si fos el cas, com preveu la llei.

 1. Condicions i limitacions de l'assessorament i la intermediació

L'Administració no pot imposar a cap de les dues parts la modificació dels contractes signats entre privats. L'actuació del servei es basa en els principis de voluntarietat, imparcialitat, confidencialitat i guany comú.

L'inici de la intermediació és voluntari per a ambdues parts. El procediment requereix de l'autorització de la persona usuària, que habilita al servei a adreçar-se a l'entitat financera, es compromet a actualitzar la documentació i a informar dels contactes posteriors amb l’entitat financera.

 1. Què es pot fer davant els problemes d'impagament?
 • Explicar a l'entitat financera les dificultats de pagament i negociar solucions.
 • En cas de no arribar a un acord amb l'entitat, us podeu adreçar a Ofideute perquè analitzi el cas i faci d’interlocutora amb l’entitat.

Si el deute ja és important i heu rebut avisos de reclamació judicial demaneu assessorament legal al  Servei d'Orientació Jurídica (SOJ).

 1. Documentació que cal presentar
  1. DNI o NIE de les persones titulars.
  2. Escriptura de compra.
  3. Escriptura del préstec.
  4. Document de l'entitat financera amb l'estat del préstec: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, terminis del préstec, tipus d'interès actual i import de les quotes.
  5. Darrer rebut pagat del/s préstec/s hipotecari/s.
  6. Certificat de convivència o del padró de l’ajuntament.
  7. Certificat d'ingressos de la unitat familiar titulars del préstec.
  8. Notificacions rebudes del jutjat.
 1. Adreceu-vos a Ofideute

 Telefònicament a : 

 • Barcelona: 93 228 72 00
 • Girona: 872 975 000
 • Lleida: 973 03 18 00
 • Tarragona: 977 24 70 36
 • Terres de l'Ebre: 977 92 35 98


 

 1. MAPA DE LES OFICINES D'OFIDEUTE